Polityka prywatności

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest firma SHIM-MED POLSKA Sp. z o. o, z siedzibą w Warszawie (02-726), przy ul. Skrzetuskiego 15a zwana dalej „Administratorem”

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie określonym w przepisach prawa pracy – art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Natomiast w przypadku podania przez kandydata innych niewymaganych przez przepisy prawa danych (wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorca danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.
W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy od momentu ich wprowadzenia przez Panią/Pana do systemu za pomocą formularza aplikacyjnego. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody każdym czasie. Ponadto przysługuje Pani/Panu:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;
prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych pisząc na adres email: biuro@shim-med.pl
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Informacje o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Nasze produkty
Kontakt

SHIM-MED POLSKA Sp. z o.o.

ZARZĄD:
Andrzej Raciborski - Prezes

ADRES:
ul. Wita Stwosza 55
02-661 Warszawa

NIP: 951-18-64-462
REGON: 013148830

BIURO

Tel. (+48) 22 848 59 53


biuro@shim-med.pl
www.shim-med.pl

 

SHIM-MED POLSKA sp. z o.o. jest wpisana do KRS XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000039168

Wysokość kapitału zakładowego: 200 000,00 zł

Nr rachunku bankowego:
PKO BP 34 1440 1299 0000 0000 0187 7477

nr. rejestrowy ZSEiE: E0006576W

Projekt i wykonanie: inforpol.net

3